Čo potrebujete?

 

Na vyhotovenie projektovej dokumentácie potrebujete rôzne druhy dokladov, ktoré zároveň budete musieť priložiť k žiadosti o uzatvorenie Zmluvy o pripojení zariadenia do distribučnej sústavy.

 

Ak ste majiteľom nehnuteľnosti potrebujete:

- List vlastníctva (jeho kópiu) alebo iný doklad preukazujúci právny vzťah žiadateľa k nehnuteľnosti

- Kópiu snímky z katastrálnej mapy s vyznačením nehnuteľnosti

- Predchádzajúce vyjadrenia distribučnej spoločnosti

- Doklad totožnosti (občiansky preukaz, pas)

- Vypísané splnomocnenie pre distribučnú spoločnosť - formulár (iba pri podávaní žiadosti o uzatvorenie zmluvy o pripojení)

- Projektovú dokumentáciu vyhotovenú oprávnenou autorizovanou spoločnosťou (iba pri podávaní žiadosti o uzatvorenie zmluvy o pripojení)

 

Ak nie ste majiteľom nehnuteľnosti potrebujete:

- List vlastníctva (jeho kópiu)

- Nájomnú zmluvu a súhlas vlastníka nehnuteľnosti s overeným podpisom

- Kópiu snímky z katastrálnej mapy s vyznačením nehnuteľnosti

- Predchádzajúce vyjadrenia distribučnej spoločnosti

- Doklad totožnosti (občiansky preukaz, pas)

- Vypísané splnomocnenie pre distribučnú spoločnosť - formulár (iba pri podávaní žiadosti o uzatvorenie zmluvy o pripojení)

- Projektovú dokumentáciu vyhotovenú oprávnenou autorizovanou spoločnosťou (iba pri podávaní žiadosti o uzatvorenie zmluvy o pripojení)

 

Zjednodušte si vybavenie elektrickej prípojky Kontaktujte nás