Vysvetlivky pojmov

Elektrická inštalácia je akákoľvek zostava navzájom spojených elektrických zariadení, ktoré slúžia na plnene stanovených cieľov (vo význame celku).

Začiatok elektrickej inštalácie je bod, v ktorom sa elektrická energia dodáva do elektrickej siete.

Elektrické zariadenie je akékoľvek zariadenie, ktoré k svojej činnosti alebo pôsobeniu využíva účinky elektrických alebo elektromagnetických javov (vo význame jednotlivého predmetu).

Spotrebič je zariadenie určené na premenu elektrickej energie na inú formu energie.

Ručné zariadenie je prenosné zariadenie, ktoré sa počas použitia zvyčajne drží v ruke.

Neprenosné zariadenie je zariadenie pripevnené alebo bez rukoväte na prenášanie s hmotnosťou, ktorá neumožňuje jeho ľahké premiestňovanie.

Prenosné zariadenie je zariadenie, ktorým sa počas používania ľahko pohybuje aj keď je pripojené na napájanie.

 

Menovité napätie je napätie, ktorým je inštalácia alebo jej časť označená. Skutočné napätie sa môže od menovitého odlišovať v povolených medziach.

Dotykové napätie je napätie, ktoré sa objaví pri poruche izolácie medzi časťami súčasne prístupnými dotyku.

Krokové napätie je napätie medzi dvomi bodmi vzdialenými 1 meter na zemskom povrchu.

 

Nadprúd je každý prúd vyšší ako menovitý, pričom menovitá hodnota prúdu je jeho prúdové zaťaženie.

Prúd pri preťažení je nadprúd, ktorý sa vyskytuje v elektricky nepoškodenom obvode.

Skratový prúd je nadprúd, ktorý je dôsledkom poruchy so zanedbateľnou impedanciou medzi pracovnými vodičmi, ktoré majú rozdielny potenciál pri normálnych pracovných podmienkach.

Dotykový prúd je elektrický prúd, ktorý prechádza telom človeka alebo zvieraťa pri dotyku s prístupnou časťou elektrickej inštalácie za normálnych podmienok alebo pri poruche.

Dohodnutý vypínací prúd je stanovená hodnota prúdu, ktorá spôsobí vypnutie istiaceho prístroja v dohodnutom čase.

Zem je vodivá hmota zeme, ktorej elektrický potenciál sa v každom bode podľa dohody považuje za nulový.

 

Uzemňovač je vodivá časť, alebo skupina vzájomne spojených vodivých častí, ktorá má dokonalý kontakt so zemou a zaisťuje s ňou elektrické spojenie.

Uzemňovací vodič je ochranný vodič, ktorý vodivo spája hlavnú uzemňovaciu svorku alebo prípojnicu s uzemňovačom.

Hlavná uzemňovacia svorka, hlavná uzemňovacia prípojnica je svorka alebo prípojnica určená na spojenie ochranných vodičov vrátane vodičov na ochranné pospájanie a vodičov na funkčné uzemnenie.

Pospájanie je elektrické spojenie, ktorého účelom je zabezpečiť v podstate rovnaký potenciál rôznych neživých častí a cudzích vodivých častí.

 

Stavba a montáž elektrickej inštalácie alebo elektrického zariadenia je zariaďovanie nových alebo rekonštrukcia už jestvujúcich elektrických inštalácií alebo zariadení.

Údržba elektrického zariadenia zapojeného v elektrickej inštalácii predstavuje všetky druhy opráv, odstraňovanie nedostatkov, porúch a chýb potrebných na zabezpečenie spoľahlivého technického stavu zariadenia vrátane čistenia.

Odborná prehliadka a odborná skúška elektrickej inštalácie (revízia) je súbor činností, pri ktorých sa prehliadkou spolu s potrebným skúšaním a meraním zisťuje, či inštalácia alebo elektrické zariadenie vyhovuje platným normám a predpisom s ohľadom na bezpečnosť pracovníkov pred úrazom elektrickým prúdom a poškodením alebo zničením majetku.

 

Zjednodušte si vybavenie elektrickej prípojky Kontaktujte nás