Ako na to?

1. Zistiť miesto a podmienky pripojenia

Je potrebné aby ste vyplnili "Žiadosť pre zákazníkov pripojených na NN napäťovú hladinu" so zaškrtnutím "Vyjadrenie k bodu a podmienkam pripojenia", a poslali spolu s potrebnými dokumentmi miestne príslušnej distribučnej spoločnosti (ZSE-D, SSE-D, VSE-D). Distribučná spoločnosť určí miesto a spôsb pripojenia novje prípojky. Vyjadrenie k bodu a podmienkam pripojenia bude spracvané do 30 dní a následne Vám bude distribučnou spoločnosťou zaslané na Vašu korešpondenčnú adresu.

2. Vypracovať projektovú dokumentáciu

Po obdržaní vyjadrenia si musíte dať vyhotoviť projektovú dokumentáciu elektrickej prípojky NN oprávnenou projektovou kanceláriou, podľa podmienok stanovených vo vyjadrení. O vypracovanie projektovej dokumentácie elektrickej prípojky NN môžete požiadať našu spoločnosť prostredníctvom Kontaktného formulára. Pracovníci našej spoločnosti Vás budú následne telefonicky kontaktovať.

3. Uzavrieť zmluvu o pripojení

Po spracovaní projektu prípojky je potrebné predložiť projektovú dokumentáciu na schválenie miestne príslušnej distribučnej spoločnosti spolu s vyplnenou žiadosťou o uzatvorenie "Zmluvy o pripojení zariadenia do distribučnej sústavy" s doložením potrebných dokladov. Miestne príslušná distribučná spoločnosť vystaví a odošle zákazníkovy Zmluvu s uvedením výšky pripojovacieho poplatku, ktorý závisí od hodnoty hlavného ističa podľa platnej legislatívy.

4. Realizácia NN prípojky

Po obdržaní Zmluvy o pripojení zariadenia do distribučnej sústavy s uvedenou výškou pripojovacieho poplatku je potrebné uhradiť tento pripojovací poplatok. Následne je možné vybudovať elektrickú prípojku (odberné miesto) podľa projektovej dokumentácie. Tzn. vybudovať prívodné vedenie a nainštalovať elektromerový rozvádzač na verejne prístupnom mieste na hranici s verejným pozemkom. S vybudovaním odberného miesta Vám môže pomôcť naša spoločnosť.

5. Uzatvorenie zmluvy o dodávke elektriny

Po príprave a vybudovaní prívodu meracieho miesta, t. je po osadení elektromerového rozvádzača na verejne prístupnom mieste na hranici s verejným pozemkom a vybudovaní prípojky zo strany miestne príslušnej distribučnej spoločnosti, ste povinný uzavrieť "Zmluvu o dodávke a distribúcii elektriny" so svojím dodávateľom. V zmluve si zvolíte tarifu, zálohu, spôsob platby, doložíte revíznu správu (OPaOS) od prívodu a atest od elektromerového rozvádzača. Dodávateľom elektriny môže byť fyzická alebo právnická osoba, ktorá má povolenie na dodávku elektriny.

 

Zjednodušte si vybavenie elektrickej prípojky Kontaktujte nás